Regulamin serwisu

  1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania z portalu Duet Photo prowadzonego przez Joannę Burakowską i Stanisława Szewczyka oraz wszystkich materiałów wideo oraz zdjęć.
  2. Regulamin ten wchodzi w życie z dniem 1 Listopada 2016r.
  3. Dron & Photo zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Portalu bez wcześniejszego powiadomienia. Jednocześnie Administrator dołoży starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 6 godzin w każdym tygodniu udostępniania Portalu.
  4. Zabrania się zamieszczania oraz powielania zdjęć, a także treści znajdujących się na stronie Dron & Photo, fanpagu na Facebooku Dron & Photo (https://www.facebook.com/DuetPhotoPL/), na kanale YouTube Dron & Photo (https://www.youtube.com/c/StanisławSzewczyk), bez uzyskania wcześniejszej zgody portalu w jakiejkolwiek formie. W przypadku naruszenia tego punktu regulaminu, serwis może domagać się odszkodowania za naruszenie prawa autorskiego w formie pieniężnej, w kwocie 500 zł za każdy dzień jego użycia od momentu jego zauważenia.
  5. Duet Photo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu czytelnicy zostaną powiadomieni poprzez fanpage na Facebooku, z 14-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie zmian.
  6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).